Absolwent Przedszkola -któż to taki?

Wielkimi krokami zbliża się początek roku szkolnego, co dla jednych dzieci kojarzy się z niepokojem spowodowanym zmianą dotychczasowego środowiska, zaś inni czekają nań ze zniecierpliwieniem- staną się w końcu prawie dorośli (tak jak starszy brat lub kolega z osiedla), gdyż będą chodzić do szkoły, a nie do przedszkola.

Jest to też moment przełomowy dla wielu rodziców, którzy z obawą zastanawiają się, czy ich dziecko poradzi sobie w nowej sytuacji oraz czy zostało odpowiednio przygotowane do nauki w szkole. Chodzi tu o to, czy dziecko osiągnęło oczekiwany, zgodny z normą poziom rozwoju poznawczego, społecznego, a przede wszystkim emocjonalnego.

W trakcie roku przedszkolnego, jak również pod koniec powinna nastąpić weryfikacja tych umiejętności w postaci diagnozy gotowości szkolnej. Rodzice powinni wiedzieć, które sfery rozwoju dziecka działają najlepiej, a które wymagają dalszego doskonalenia. Informacje zawarte w takiej diagnozie są, jak sądzę podstawowym elementem przygotowania przedszkolaka do nauki w szkole. Aby rozszerzyć wachlarz umiejętności dziecka kończącego edukację przedszkolną stworzono model absolwenta przedszkola ,,MIASTO DZIECI”.

Jest to projekt opracowany przez nauczycieli wyżej wymienionej placówki niepublicznej, który zawiera 13 punktów opisujących szczegółowe umiejętności dotyczące sfery poznawczej, społecznej i emocjonalnej.

Wiadomo, że kształcenie ich nie powinno kończyć się na teorii, a więc charakterystykę oraz sposób realizacji przedstawię poniżej. Według tego modelu przedszkolak:

Rozumie świat i wartości w nim nagromadzone

W naszym przedszkolu staramy się codziennych sytuacjach kształtować w dzieciach umiejętności takie jak: obdarzanie uwagą i szacunkiem innych, stosowanie zwrotów grzecznościowych, posiadanie życzliwego oraz opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, umiejętność ochrony przyrody poprzez samodzielne jej badanie i eksperymentowanie oraz znajomość innych kultur.

Zagadnienia te realizujemy miedzy innymi poprzez angażowanie dzieci w różne działania pokazowe, prezentacje, a także występy dla całego przedszkola. Przedszkolaki rozwijają swoje zainteresowania przyrodnicze poprzez samodzielne doświadczanie i eksperymentowanie np.: sadzenie roślin w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia z psem oraz kontakty z innymi zwierzętami

(w przedszkolu).

Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych

Poprzez działalność dydaktyczną oraz praktyczne działania kształtujemy empatyczność dzieci oraz rozwijamy zdolność akceptacji różnic pomiędzy ludźmi.

W tym celu realizujemy dodatkowe zadanie, które polega na wdrażaniu dzieci do poznawania innych kultur. Rozmawiamy z nimi na temat ludzi mieszkających w różnych krajach świata, pokazujemy cechy różniące ich od nas, uczymy pozytywnej postawy. W naszym przedszkolu uczą się i pracują przedstawiciele krajów tj. INDIE, NIGERIA, EGIPT. Ponadto zapoznajemy naszych przedszkolaków z osobami niepełnosprawnymi na przykład z upośledzeniem wzroku i słuchu. Uczymy również opiekuńczego stosunku do młodszych- a więc na przykład do maluszków pojawiających się we wrześniu w przedszkolu.

Ma pozytywny obraz samego siebie

Poprzez zabawę uczymy dzieci rozpoznawania własnych mocnych i słabych stron, staramy się podkreślać ich indywidualne wartości w każdej możliwej sytuacji, na przykład: chwaląc i nagradzając pracowitość, doceniając aktywność, wzmacniając cechy takie jak koleżeńskość, grzeczność, uczciwość oraz chęć niesienia pomocy, a także wspierając poszczególne dzieci w tworzeniu pozytywnego obrazu siebie. Ponadto stwarzamy możliwości eksponowania tych cech np. podczas pokazów urodzinowych – realizujemy projekt ,,Bohater Dnia” mający na celu rozwijanie tych cech poprzez samo prezentację , oraz podczas  publicznych, teatrzyków, występów, a także zwyczajnych sytuacji w grupie. Przedszkolaki mają doskonałą okazję do podnoszenia własnej wartości podczas organizowanych przez nas zabaw i zajęć dodatkowych np.: kształtują odwagę w zabawach z psem, uczą się pokonywania własnych słabości podczas gier i zabaw zespołowych na powietrzu, wydobywają z siebie niestandardowe umiejętności w trakcie zabaw plastycznych, muzycznych lub językowych.

Jest aktywny, dociekliwy i poszukujący (kreatywny)

Do ważniejszych założeń naszej placówki należą: maksymalne aktywizowanie dzieci podczas różnych zabaw, kształcenie właściwej motywacji do podejmowania zadań oraz nauka samodzielnego rozwiązywania problemów.

Założenia te realizujemy głównie poprzez dokładne planowanie wszechstronnych zajęć dydaktycznych, bogatych w różnorodne metody, sytuacje zadaniowe i eksperymentalne oraz zakładających przede wszystkim działania praktyczne dzieci.  Stosowane przez nas metody, takie jak: burza mózgów, projekty badawcze, mapy myślowe i pojęciowe sprzyjają rozwijaniu właściwej motywacji u dzieci, dlatego typowe zajęcia są dla nich niejako naukowym wyzwaniem, okazją do poznania jakiejś prawdy o rzeczywistości. Efektem jest oczywiście pełne zaangażowanie oraz satysfakcja przedszkolaków.

Nie boi się wyrażać własnych opinii

Odważny, dojrzały emocjonalnie przedszkolak potrafi właściwie interpretować własne i cudze zachowania. W sposób zrozumiały mówi o swoich potrzebach, decyzjach. Potrafi dostrzec złe zachowania innych oraz zna sposoby radzenia sobie z nimi. Umiejętności te kształtujemy poprzez stwarzanie podczas zabaw sytuacji do swobodnego wypowiadania się, do wyrażania własnych

opinii na temat cudzych zachowań na podstawie sytuacji przedstawianych w książkach. Ponadto podczas codziennych relacji pomiędzy dziećmi pobudzamy je do wyrażania własnych uczuć i emocji związanych z zaistniałymi sytuacjami. W ten sposób kształtujemy w dzieciach dwie bardzo ważne w relacjach społecznych umiejętności: empatyczność i asertywność.

Dąży do rozwiązywania problemów

Absolwent przedszkola potrafi dostrzec trudne sytuacje, próbuje je rozwiązywać, wysuwa wnioski i analizuje je.  W codziennych relacjach dzieci, a także w sytuacjach naukowych pojawia się bardzo wiele momentów problemowych: wtedy, gdy trzeba odpowiedzieć na pytanie, coś sprawdzić, policzyć, powiedzieć, wynegocjować. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach doskonalimy realizując autorski program przeciw agresji mający na celu kształtowanie umiejętności społecznych, umiejętności rozwiązywania problemów, budowanie poczucia własnej wartości, rozpoznawanie i nazywanie uczuć oraz rozwijanie umiejętności grupowych.

Rozumie potrzebę znajomości obcych języków

Ma pozytywny stosunek do mieszkańców innych krajów wie, że na świecie mówi się wieloma językami, wykazuje zainteresowanie nimi, uczy się języka obcego , wykazuje satysfakcję z umiejętności posługiwania się prostymi zwrotami.

W naszym przedszkolu dzieci mają nieustanny kontakt z językiem angielskim- dwie nauczycielki mówią tylko w tym języku, organizujemy spotkania i zajęcia językowe, śpiewamy najpopularniejsze piosenki angielskie. Dodatkowo niektóre uczą się języka francuskiego.

Jest przygotowany do obowiązku szkolnego

Dziecko jest zdolne do podejmowania zadań na swoją miarę i wykonywania ich do końca pomimo napięć emocjonalnych, przejawia ochotę do coraz dłuższego wysiłku umysłowego, interesuje się pisaniem, liczeniem, czytaniem, ma wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia. Zachowania te kształtujemy podczas codziennej pracy i zabawy. Służą temu różne zasady, do których wdrażamy dzieci.

Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

Przedszkolak wie, co sprzyja i co zagraża zdrowiu, ma wyrobione nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa: w przedszkolu, w miejscach do zabawy, na ulicy, w kontaktach z nieznajomymi ludźmi oraz zwierzętami. Wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia (np. gdy ktoś obcy próbuje go gdzieś zaprosić lub  gdy źle się czuje) , gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią prosić. Umiejętności te kształtujemy głownie przez zabawy i czytelnictwo.

Dzieci z naszego przedszkola mają dużą  świadomość czynników sprzyjających zdrowiu, zwłaszcza na temat gimnastyki i relaksacji.  Codziennie uprawiają gimnastykę poranną wiedzą, jak jest ona ważna dla dobrego samopoczucia, rozwijają świadomość własnego ciała i przestrzeni podczas wykonywani ćwiczeń wg  Weroniki Sherborne, uprawiają też gimnastykę mózgu- ćwiczenia Paula Dennisona.

Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym

Dziecko potrafi okazywać uczucia, chętnie spędza czas z rodziną, współuczestniczy w uroczystościach rodzinnych organizowanych na terenie przedszkola, okazuje szacunek członkom rodziny, dostrzega różnorodność zwyczajów i tradycji.

Umiejętności te kształtujemy poprzez udział dzieci w przedsięwzięciach takich jak: Wigilia przedszkolna i występ świąteczny, Koncert z okazji ,,Dnia Babci

i Dziadka”, obchodzenie urodzin -projekt ,,Bohater dnia”, Koncert wielkanocny, konkursy dla rodziców i dzieci, obchodzenie ,,Dni Rodziny”- piknik rodzinny.

Ma świadomość własnej tożsamości

Wie, jak się nazywa, gdzie mieszka, jakiej jest narodowości, wie jak wygląda flaga Polski, godło i herb Warszawy. Zna nazwę miejscowości, w której mieszka, orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby np. policjanta, strażaka, nauczyciela. Wie, że Polska należy do Unii Europejskiej, rozumie pojęcia Polak, Polska. Potrafi wymienić charakterystyczne regiony swojego kraju.

Jest komunikatywny

Umie się przedstawić, wypowiada się zrozumiale dla innych, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, fleksyjnym, gramatycznym

i składniowym, potrafi słuchać, współdziała w zabawie , próbuje werbalizować swoje stany emocjonalne.  Aby rozwijać komunikatywność dzieci co dzień stwarzamy wiele sytuacji do wykonywania tych zadań.

Jest ambitny

Dąży do jak najlepszego rozwiązywania problemów, lubi i chce się uczyć, ciągle zdobywa nowe umiejętności. Przedszkolaki z naszej placówki chętnie biorą udział w projektach badawczych, udzielają wywiadów do radia i telewizji, biorą udział w konkursach i prezentacjach np. konkurs ,,Najpiękniejszy Uśmiech Mikołaja”.

Posiadając taki wachlarz doświadczeń i umiejętności bez wątpienia dziecko może poradzić sobie w trudnej sytuacji, jaką jest szkoła. Nie mniej jednak nie wszystko zależy tylko od samego przygotowania, lecz także od wiedzy i postawy ,,wyniesionej” z domu. Zatem przewodnią radą dla rodziców, których dzieci będą właśnie wchodzić w etap szkolny jest po pierwsze opanowanie emocji,  po drugie łagodne wprowadzenie, przygotowanie sześciolatka do tego, co czeka go po wakacjach, a przede wszystkim wspieranie go.